To main content
Etter en overgangsperiode på et år, ble EUs Radio Equipment Directive (RED) tvunget den 13. Juni 2017. Fra og med denne datoen gjelder altså ikke det gamle R&TTE-direktivet. Et produkt som inneholder trådløs kommunikasjon skal være evaluert for overholdelse mot RED.

Radio i produktene? EU-deklarasjon mot RED!

I de senere år har alle produkter som har tradisjonelt falt under EUs lavspenningsdirektiv (LVD) inneholdt trådløs kommunikasjon. Så fort et produkt inneholder radio er det en overensstemmelse med et annet direktiv enn LVD som gjelder – tidligere R&TTE og nå, fra og med 13. Juni, RED. Dette ettersom både disse direktivene ”tar over” fra både EMC-direktivet og LVD og håndterer både radio-, EMC- og elsikkerthetaspekteret på produktene.

Tidligere har mange opplevd at informasjonen har vært utydelig bare angående hvilket direktiv man skal deklarere mot, sier Fredrik Wennersten, sjef for produktsertifisering hos Intertek.
Dette har gjort at produsenter burde ha byttet til R&TTE og fortsatt å deklarere mot LVD, til tross for at deres produkter inneholder en radiomodul. Det nye radiodirektivet er imidlertid helt sikre på at dette er endelig.
Hvis produktet bruker radiokommunikasjon er det RED som gjelder og ikke LVD og EMCD.

Elsikkerhetsrelaterte utfordringer

Overgangen til RED har, og fortsetter å skape en del elsikkerhetsrelaterte utfordringer for produsentene. I stede for å formulere egne krav på elsikkerhet henviser direktivet til kravene i LVD. Et produkt som oppfyller elsikkerhetskravene i LVD, eksempelvis gjennom prøving i samsvar med elsikkerhetstandard, oppfyller altså automatisk kravene for elsikkerhet i RED.
Men, så enkelt er det ikke. Akkurat nå finnes det ingen elsikkerhetstandarder som er i samsvar med RED og en standard i samsvar mot LVD gir ingen antakelse om overensstemmelse mot RED, det er det bare standarder i samsvar mot RED som gjør. Så hva gjør man da?
– En produsent kan forsette å anvende modul A, det vil si det som kalles intern produksjonskontroll, for å vise overensstemmelse med elsikkerhetskravene i RED uten å bruke en harmonisert standard som er publisert under RED, sier Peggy Haase, Jurist for Post- og telesystem i Sverige som har tilsynsansvaret for RED. Man kan altså også bruke harmoniserte standarder publisert under LVD og selvdeklarere. Dersom man får en antakelse om at overensstemmelsen ikke stemmer, ligger bevisbyrden hos produsenten.
Sertifikat og forskningsrapporter er en viktig del av arbeidet med å styrke overensstemmelse med EU-direktivet. For å sikre at eksisterende sertifikat og rapporter fortsatt er relevante for det nye direktivet bør man i følge Kim Reenaas, avdelingsjef, avdelingen for produkter for elsikkerhetsverket i Sverige føre en dialog mot sitt testhus.
– Generelt kan man si at et sertifikat eller en prøverapport som blir brukt som et ledd i bedømmingen av overensstemmelse med elsikkerheten i LVD også er relevant for bedømmingen av overensstemmelse med elsikkerthetskravene i RED. Dette gjelder selvom man har anvendt seg av en standard som enda ikke er i samsvar under RED, sier hun. Vi anbefaler at man diskuterer spørsmål som ”hva innebærer sertifikatet?”, ”har standarden endret seg?”, ”har vi testet bare en del av standarden og må vi  isåfall supplere?”

Hjelp til S-merkekunder

For å hjelpe de av deres S-merkekunder som har radio i produktene og håndtere overgangen til RED har Intertek valgt og endre ordlyden i sine S-merkesertifikat slik at de også kan anvendes for å styrke overensstemmelsene med elsikkerhetkravene i RED.
-I CE-merkesammenheng er det viktig å huske at RED til og med inneholder krav på blant annet radio- og EMC-egenskaper som S-merkingen ikke dekker, sier Fredrik Wennersten.

Hva skal jeg gjøre nå?

Dette svarer Kim Reenaas hos Elsikkerhetsverket:

  1. Undersøk reglene – hva gjelder for det produktet vi vil legge til på markedet. Gjelder flere produktregelverk eller bare RED?
  2. Velg prosedyre/modul i de regelverk som gjelder.
  3. Gjennomfør en bedømming av overensstemmelse og utform deretter teknisk dokumentasjon og DoC – sertifikat og prøverapporter er et av flere underlag for produsenten.
  4. Kontrollere at alle andre krav (f.eks. Krav til sporbarhet og skadeforebyggende arbeid) i det nye regelverket er oppfylt.
    Få hjelp på veien! Det finnes informasjon hos myndighetene og på EU-kommisjonen websider. Om du ikke kan håndtere spørsmålene selv, kan du for eksempel ta kontakt med din bransjeorganisasjon eller få konsulentbistand for å komme videre.